مهدی براتی

فارغ التحصیل رشته کامپیوتر

Full-Stack developer

امیرحسین دولّو

فعال حوزه آموزش و پرورش

فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی

از دانشگاه تهران

علیرضا منسوب بصیری

آموزشگر علوم و فناوری

B.Sc/M.Sc.Ed.(ICT)